Vedtægter

Vedtægter for PILEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING.

(Godkendt på den ordinære generalforsamling torsdag den 6. april 1972)

1.Foreningens navn er “PILEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING”. Dens hjemsted er Blovstrød pr. Allerød.

2.Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere og at fremme trivslen i området.

3.Som medlem af foreningen kan optages enhver ejer af en villaparcel, udstykket af Pilegården, matr.nr. 9 af Blovstrød by og sogn. Som medlemmer kan endvidere efter generalforsamlingsbeslutning optages ejere af villaparceller på tilstødende udstykninger. Hver parcel har kun én stemme på en generalforsamling. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved udmeldelse af foreningen bortfalder ethvert krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

4.Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

5.Foreningen ledes af en gruppe på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Gruppen konstituerer sig selv. Gruppen kan til løsning af sine opgaver knytte andre af foreningens medlemmer til sig og til dem overdrage beføjelser. De 5 generalforsamlingsvalgte gruppemedlemmer er dog i alle henseender ansvarlige for foreningens ledelse. Foreningen tegnes i alle anliggender af 3 af de 5 valgte gruppemedlemmer.

6.Gruppen udpeger en kasserer, der fører foreningens regnskab. Han modtager foreningens indtægter og afholder alle af gruppen anerkendte udgifter. han fører en af gruppen autoriseret kassebog samt en medlemsfortegnelse. Kassereren underskriver alle regnskabsbilag og er ansvarlig for kassebeholdningen, der skal henstå på konto i bank eller sparekasse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Medlemmerne skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være gruppemedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der skal behandles.

8.Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når gruppen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 1/3-del af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling med angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning.

9.For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af gruppens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 5 gruppemedlemmer
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

10.Alle valg og almindeligt foreliggende sager samt vedtægtsændringer afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal dog være skriftlig, når 1/3-del af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Forslag til vedtægtsændringer skal for at kunne behandles være udsendt skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

11.De på generalforsamlingen trufne afgørelser nedskrives og rundsendes efterfølgende til medlemmerne.

12.Opløses foreningen, træffer generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed beslutning om anvendelse af foreningens formue.